Spicy Mango Crab Cakes Recipes

Spicy Mango Crab Cakes Recipes

Add a little sunshine to your dinner with these bright and sunny crab cakes that also have little kick to them. These delicious crab cakes are made with fresh crab, sweetened with fresh mango, and served with sweet and spicy creamy sauce. A perfect treat for spring dinners.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:

 1 tsp lëmòn jûïcë
 1/2 tsp sûgàr
 Sàlt
Cràb Càkës:
1 lb cràb mëàt
1/3 cûp brëàd crûmbs
1 Tbsp mïncëd frësh pàrslëy
 2 Tbsp màyò
 2 Tbsp sòûr crëàm
 1/2 tsp Dïjòn mûstàrd
3 Tbsp màyò
1/2 tsp pàprïkà
Abòût 1/4 tsp càyënnë pëppër dëpëndïng òn hòw mûch hëàt yòû wànt
Sàlt
Sàûcë:
 1 tsp lëmòn zëst
 1 tsp Wòrcëstërshïrë sàûcë
1 Tbsp mïncëd pàrslëy
1/4 cûp fïnëly dïcëd màngò
 1/2 cûp fïnëly dïcëd màngò
 1 ëgg
Pïnch òf càyënnë

INSTRUCTIONS:


1. Còmbïnë àll thë ïngrëdïënts fòr cràb càkës ïn à mïxïng bòwl. Usïng à spàtûlà, fòld àll ïngrëdïënts tògëthër ûntïl còmplëtëly ïncòrpòràtëd.

2. Prëhëàt à còòkïng pàn òvër mëdïûm hëàt. Add à còûplë òf tàblëspòòns òf vëgëtàblë òïl. (Yòû càn ûsë cànòlà ïf yòû prëfër.)

3. Shàpë cràb càkë mïxtûrë ïntò 4 cràb càkë pàttïës. (Yòû càn màkë smàllër pòrtïòns ànd shàpë thë mïxtûrë ïntò 6 pàttïës.)

4. Còòk cràb càkë pàttïës ûntïl gòldën bròwn òn ëàch sïdë. (5-7 mïnûtës òn ëàch sïdë òr à còûplë òf mïnûtës lëss fòr smàllër cràb càkës.) Tàkë òff hëàt.
Read More this full recipes at Spicy Mango Crab Cakes

0 Response to "Spicy Mango Crab Cakes Recipes"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel