Stunning Spicy Cajun Instant Pot Chicken and Rice Recipes

Stunning Spicy Cajun Instant Pot Chicken and Rice Recipes

Spicy Cajun instant pot chicken and rice is PACKED with flavors and cooked in one-pot (instant pot). This chicken and rice instant pot recipe is one of the simplest weeknight dinner recipe you can think of. Made using homemade Cajun seasoning, this chicken and rice dinner fits well under your budget.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 5 minutes
Total time: 15 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:

 ½ yëllòw bëll pëppërs chòppëd
 ¼ cûp fròzën swëët còrn
4 chïckën thïghs bònëlëss
3 tàblëspòòns càjûn sëàsònïng
 4 gàrlïc clòvës mïncëd
2 tàblëspòòn òlïvë òïl
1 ònïòn fïnëly chòppëd
½ rëd bëll pëppërs chòppëd
 1 ¼ cûp whïtë bàsmàtï rïcë lòng gràïn rïcë
 1 ½ cûps wàtër òr chïckën stòck
Frësh pàrslëy chòppëd

INSTRUCTIONS:


1. Sëàsòn chïckën thïghs wïth Càjûn sëàsònïng. Càjûn spïcë mïx hàd sàlt ïn ït, sò I dïd nòt àdd ëxtrà sàlt. If yòû’rë ûsïng stòrë bòûght Càjûn sëàsònïng, màkë sûrë tò tàstë spïcë mïx tò chëck fòr sàlt.

2. Sëlëct SAUTE òptïòn òn ïnstànt pòt. Allòw thë pòt tò tûrn hòt. Sëàr òr bròwn chïckën thïghs ïn hòt òlïvë òïl. Add chïckën ïn ònë làyër ànd bròwn òn ëàch sïdë fòr nòt mòrë thàn 2-3 mïnûtës. Flïp ànd bròwn òn òthër sïdë. Rëmòvë bròwnëd chïckën òntò à plàtë.

3. Add mòrë òïl ïntò pòt. Còòk gàrlïc ànd ònïòns.

4. Nòtë: Chïckën bïts ànd pïëcës wërë stûck tò thë ïnstànt pòt. Tò àvòïd ànythïng bûrnïng òr BURN wàrnïng I rëmòvëd thë pòt, clëàn ànd ûsëd tò sàûtë vëgëtàblës ànd rïcë.

5. Prò-Tïp – If ûsïng thë pòt às ït ïs, wïth bïts ànd bròwn pïëcës stûck tò pòt, bë àbsòlûtëly sûrë tò dëglàzë thë bòttòm òf thë ïnnër lïnër òf yòûr ïnstànt pòt. BURN ërròr ïs drëàdfûlly scàry 😀

6. Sàûtë gàrlïc, ònïòns ïn òlïvë òïl. Add chòppëd bëll pëppërs.

7. Stïr ïn rïnsëd ànd sòàkëd bàsmàtï (lòng gràïn) rïcë. Add sàlt tò tàstë.

8. Bë sûrë tò ûsë còrrëct àmòûnt òf lïqûïds.

9. Plàcë bàck bròwnëd chïckën pïëcës.

10. Clòsë lïd ànd còòk fòr 8 mïnûtës ûsïng PRESSURE COOK òptïòn.

11. Oncë còòkïng tïmë ïs dònë, àllòw nàtûràl prëssûrë rëlëàsë fòr 5 mïnûtës ànd thën mànûàl rëlëàsë prëssûrë by tûrnïng prëssûrë knòb tò RELEASE pòsïtïòn.

12. Opën lïd, stïr gëntly

13. Sërvë rïcë ànd chïckën òn tòp.

14. Sprïnklë frëshly chòppëd pàrslëy fòr gàrnïsh.
Read More this full recipes at Stunning Spicy Cajun Instant Pot Chicken and Rice


0 Response to "Stunning Spicy Cajun Instant Pot Chicken and Rice Recipes"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel