Terrific Instant Pot Beef Tips and Gravy with Mashed Potatoes Recipe

Terrific Instant Pot Beef Tips and Gravy with Mashed Potatoes Recipe

Next time you feel like you are in the mood for a comfort food dish, I highly recommend giving Beef Tips and Gravy with Mashed Potatoes recipe a try! Not only is it fast, but it is packed full of wholesome flavors that will leave your tummy stuffed and your heart satisfied.

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:

 2 tbsp bûttër
 1/2 cûp mïlk
1 tbsp òïlvë òïl
1 chòppëd ònïòn
 4 làrgë pòtàtòës cûbëd
 2 tbsp còrn stàrch
1 cûp bëëf bròth
16 òz whòlë bàby mûshròòms
1 tbsp gràvy màstër
fòr màshëd Pòtàtòës:
 1 pòûnd sïrlïòn stëàk cûbëd
 1/2 cûp rëd wïnë
Sàlt ànd pëppër

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë pòt òn sàûtë

2. Add òlïvë òïl ànd ònïòn,

3. Add Stëàk ànd këëp òn sàûtë ûntïl òûtsïdë ïs jûst bròwn àbòût 1-2 mïnûtës

4. Add Wïnë, bròth ànd mûshròòms.

5. Plàcë yòûr còllàpsïblë stëàmër òn tòp òf mïxtûrë ànd àdd pòtàtòës

6. Plàcë òn mànûàl hïgh prëssûrë fòr 15 mïnûtës

7. Dò à qûïck rëlëàsë

8. Rëmòvë pòtàtòës ànd màsh wïth bûttër ànd mïlk tïll crëàmy ànd smòòth

9. Plàcë pòt bàck òn sàûtë

10. Mïx ïn à sëpàràtë dïsh 2 tbsp còrnstàrch ànd bròth

11. Add slûrry tò thë pòt àlòng wïth gràvy màstër
Read More this full recipes at Terrific Instant Pot Beef Tips and Gravy with Mashed Potatoes

463 Comment

Rated 5/66 based on 66 Customer Reviews

0 Response to "Terrific Instant Pot Beef Tips and Gravy with Mashed Potatoes Recipe"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel