NEW INSTANT POT BANG BANG SHRIMP PASTA

NEW INSTANT POT BANG BANG SHRIMP PASTA
INSTANT POT BANG BANG SHRIMP PASTA
How Spicy Is Bang Bang Shrimp Pasta So I have been asked how spicy this dish is because a lot of people can’t take much heat. It does have some heat and a kick but it isn’t super overwhelming like hot and spicy dishes I have had. You can also use less Sriracha and crush peppers to lower the heat, and then if you feel it needs more add it in and stir and then try it. Truly it is a wonderful dish, and with how fast it can cook up, you will truly be in hog heaven if you like pasta and shrimp! It is a creamy spicy shrimp and pasta dish that is highly addictive and satisfying.

Prep Time: 4 minutes
Cook time: 4 minutes
Total time: 8 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:

 2 tbs srïràchà
 1/4 Tsp crûshëd rëd pëppër flàkës
2 clòvës gàrlïc
1 tsp pàprïkà
1 pòûnd spàghëttï pàstà
1 Pòûnd Shrïmp
1 tbs lïmë jûïcë
2 clòvës gàrlïc mïncëd
1/2 cûp màyò
1/2 cûp Thïà swëët chïlï sàûcë
 2 tbsp òlïvë òïl
 3 cûps wàtër
1/4 Tsp ònïòn pòwdër

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë Pòt òn Sàûtë,

2. Add gàrlïc, pàprïkà, ànd òlïvë òïl. còòk fòr àbòût 1 mïnûtë.

3. Brëàk pàstà ïn hàlf ànd plàcë ïn thë pòt.

4. Pòûr 3 cûps wàtër òvër thë tòp.

5. Tàkë à pïëcë òf fòïl ànd plàcë yòûr shrïmp òn thë fòïl sprïnklë wïth mòrë pàprïkà ànd 1 tbs lïmë jûïcë.

6. Plàcë òn tòp òf yòûr pàstà rïght ïn thë pòt.

7. Plàcë òn mànûàl Hïgh prëssûrë fòr 4 mïnûtës.

8. Dò à Qûïck Rëlëàsë.
Read More this full recipes at INSTANT POT BANG BANG SHRIMP PASTA


0 Response to "NEW INSTANT POT BANG BANG SHRIMP PASTA"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel