Instant Pot Dump Cake Recipe

Instant Pot Dump Cake Recipe
Instant Pot Dump Cake
This 3 ingredient easy Instant Pot dump cake is delicious and can be made with any fruit filling! Just dump it in with cake mix and top with ice cream when it's done. The perfect little pressure cooker dessert you're whole family will enjoy.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1 c càkë mïx
1.5 c pïë fïllïng
1 ëgg

INSTRUCTIONS:


1. Pòûr yòûr càkë mïx ïn wïth 1 ëgg ànd mïx tògëthër, thën àdd pïë fïllïng ànd fòld tògëthër sò ït ïs còmbïnëd wëll.

2. Pòûr 1.5 c òf wàtër ïntò yòûr Instànt Pòt ànd pût à trïvët àt thë bòttòm òf yòûr pòt.

3. Sprày yòûr òvën sàfë bòwl wïth nòn stïck sprày ànd dûmp yòûr dûmp càkë mïxtûrë ïntò yòûr dïsh, còvër thàt wïth fòïl (càn sprày ûndërsïdë òf fòïl wïth nòn stïck sprày tò àvòïd stïckïng às wëll, I dò) ànd màkë à slïng òût òf fòïl tò lòwër ït òn tò yòûr trïvët ïnsïdë yòûr Instànt Pòt.
Read More this full recipes at Instant Pot Dump Cake


0 Response to "Instant Pot Dump Cake Recipe"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel