BEST SLOW COOKER PASTA E FAGIOLI SOUP

BEST SLOW COOKER PASTA E FAGIOLI SOUP
SLOW COOKER PASTA E FAGIOLI SOUP by , Slow Cooker Recipes
Super Easy Slow Cooker Pasta e Fagioli Soup. Rich, hearty and loaded with veggies and meat. A perfect, comforting soup for Fall!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:

 2 whòlë bày lëàvës
 1 tëàspòòn drïëd òrëgànò
 28 òûncë càn crûshëd tòmàtòës
4 cëlëry stàlks, dïcëd
1 mëdïûm ònïòn, dïcëd
2 càns (14.5 òûncës ëàch) bëëf bròth
 1 tàblëspòòn ëxtrà vïrgïn òlïvë òïl
 1 pòûnd lëàn gròûnd bëëf
 2 whòlë càrròts, dïcëd
1 tëàspòòn drïëd bàsïl
½ tëàspòòn drïëd thymë
sàlt ànd pëppër tò tàstë (I àddëd 1 tsp sàlt ànd ¼ tëàspòòn pëppër)
1 càn (15 òûncës) cànnëllïnï bëàns, dràïnëd ànd rïnsëd
1 càn (15 òûncës) rëd kïdnëy bëàns, dràïnëd ànd rïnsëd
1 cûp dïtàlïnï pàstà, ûncòòkëd

INSTRUCTIONS:


1. Add òlïvë òïl tò à làrgë skïllët ànd àdd ïn gròûnd bëëf. Còòk ûntïl bròwnëd ànd nò lòngër pïnk.

2. Plàcë thë bëëf ïn à slòw còòkër àlòng wïth thë rëst òf thë ïngrëdïënts ëxcëpt fòr thë bëàns ànd pàstà.

3. Còòk òn lòw fòr 7-8 hòûrs òr hïgh fòr 3-4 hòûrs. 30 mïnûtës bëfòrë sërvïng stïr ïn bëàns ànd pàstà.

4. Sëàsòn wïth sàlt ànd pëppër tò tàstë. Dïscàrd bày lëàvës bëfòrë sërvïng.
Read More this full recipes at SLOW COOKER PASTA E FAGIOLI SOUP

0 Response to "BEST SLOW COOKER PASTA E FAGIOLI SOUP"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel