KETO THREE CHEESE CAULIFLOWER MAC AND CHEESE CUPS RECIPE

KETO THREE CHEESE CAULIFLOWER MAC AND CHEESE CUPS RECIPE
KETO THREE CHEESE CAULIFLOWER MAC AND CHEESE CUPS by , Keto recipes
These Keto Three Cheese Cauliflower Mac and Cheese Cups are an easy way to control portions while enjoying a delicious, low carb pasta substitute.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 50 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:

 2 òûncës crëàm chëësë, sòftënëd
 1/4 cûp hëàvy whïppïng crëàm
 1/2 tëàspòòn Itàlïàn sëàsònïng òf chòïcë
1 mëdïûm hëàd frësh càûlïflòwër
2 tàblëspòòns sàltëd bûttër
2 tàblëspòòns dïcëd ònïòn
2 clòvës gàrlïc, mïncëd
Sàlt ànd Pëppër, tò tàstë
 3/4 cûp whïtë chëddàr, shrëddëd

 1/4 cûp mòzzàrëllà, shrëddëd
1/4 tëàspòòn xànthàn gûm*
1 cûp spïnàch, slïcëd ïntò strïps
12 slïcës pròscïûttò**
6 tàblëspòòns Pàrmësàn chëësë, shrëddëd

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 400 dëgrëës.

2. Add à còûplë cûps òf wàtër tò à làrgë pòt, plàcë stëàmër bàskët ïntò pòt àbòvë wàtër, ànd brïng tò bòïl. Whïlë thë wàtër ïs hëàtïng, prëpàrë càûlïflòwër.

3. Rëmòvë còrë ànd lëàvës fròm càûlïflòwër. Chòp ïntò bïtë-sïzë pïëcës. Whën wàtër ïs bòïlïng, càrëfûlly àdd càûlïflòwër tò stëàmër bàskët. Còvër ànd lët stëàm fòr 5-7 mïnûtës òr ûntïl fòrk tëndër.

4. Prëpàrë sàûcë whïlë càûlïflòwër ïs stëàmïng. Whën fïnïshëd, tûrn òff hëàt ànd sët àsïdë ûntïl rëàdy tò àdd tò sàûcë.
Read More this full recipes at KETO THREE CHEESE CAULIFLOWER MAC AND CHEESE CUPS


0 Response to "KETO THREE CHEESE CAULIFLOWER MAC AND CHEESE CUPS RECIPE"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel