Great Ground Beef Country Casserole Recipe

Great Ground Beef Country Casserole Recipe
Great Ground Beef Country Casserole by , Casserole Recipes
This tomato ground beef country casserole is packed with all your favorite comfort foods. Tomato, mushrooms, creamy sauce, beef, and tender egg noodles. Comes together quickly, with inexpensive ingredients, but is so delicious and comforting! This is a family favorite ground beef casserole that everyone loves.

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 45 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


 • 1 bàg (12 òz) wïdë ëgg nòòdlës
 • 1 lb lëàn gròûnd bëëf
 • 1/2 tëàspòòn sàlt
 • 1 càn (10.75 òz) còndënsëd tòmàtò sòûp
 • 1 càn (10.75 òz) gòldën mûshròòm sòûp
 • 1 cûp 2% òr whòlë mïlk
 • 2 tàblëspòòns drïëd mïncëd ònïòn
 • 2 tëàspòòns Wòrcëstërshïrë sàûcë
 • 1/4 tëàspòòn blàck pëppër
 • 1/4 tëàspòòn gàrlïc pòwdër
 • 1 cûp shrëdd pàrmësàn chëësë, pròvòlònë chëësë, òr Itàlïàn blënd

INSTRUCTIONS:


 1. Hëàt òvën tò 350 dëgrëës ànd sprày à 9x13 bàkïng dïsh wïth còòkïng sprày.
 2. Còòk nòòdlës àccòrdïng tò pàckàgë ïnstrûctïòns. Còòk fòr thë lòwëst rëcòmmëndëd tïmë bëcàûsë ït wïll còòk ïn thë òvën làtër. Dràïn whën dònë còòkïng.
 3. Whïlë nòòdlës àrë còòkïng, bròwn gròûnd bëëf wïth thë sàlt ïn à skïllët òvër mëdïûm hïgh hëàt. Dràïn.
 4. In à làrgë mïxïng bòwl stïr tògëthër thë còndënsëd tòmàtò sòûp, gòldën mûshròòm sòûp, mïlk, ònïòn flàkës, Wòrcëstërshïrë sàûcë, pëppër, ànd gàrlïc pòwdër.
 5. Add thë còòkëd gròûnd bëëf ànd thë còòkëd (ànd dràïnëd) ëgg nòòdlës. Stïr tògëthër. Pòûr ïntò yòûr prëpàrëd dïsh ànd sprïnklë thë chëësë òn tòp.
 6. Bàkë fòr 25 mïnûtës.

Read More this full recipes at Great Ground Beef Country Casserole


0 Response to "Great Ground Beef Country Casserole Recipe"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel